1. כללי

1.1 שלום וברוך הבא לאתר "הקבלנים" – כל הקבלנים שחיפשת (להלן: "האתר")
1.2 השירות המוענק על ידי האתר מספק למשתמשים קבלנים שונים בענף הבנייה והשיפוצים. באתר ניתן למצוא מגוון של תכנים ומידע הכולל: חוות דעת, תגובות, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, קישורים, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, וכל מידע אחר שיועמד לרשות המשתמשים באתר בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או שיהיה קיים בעתיד. בנוסף, מספק האתר מידע נוסף לעזרתך אודות התחומים בנייה ושיפוצים בצורת מאמרים, כתבות, טיפים, מחירונים ותכנים אחרים. המידע הנ"ל ישמש אותך בהבנת תחום הבניה והשיפוצים וגם יעזור לך להבין את השלבים שלפני בחירת הקבלן באתר ובמהלך העבודה איתו.
1.3 תנאי השימוש שלהלן (להלן: "תנאי שימוש"), חלים על כל שימוש שהינך עושה באתר, לרבות גלישתך באתר באופן שוטף או באופן אקראי ו/או על כל פעילותך במסגרת האתר בין כמשתמש מזדמן ובין כמשתמש קבוע והם המסדירים את מערכת היחסים ביניכם לבין האתר וביניכם לבין צדדים שלישיים, ככל שישנה בתנאי השימוש התייחסות לכך. בעלי האתר ו/או מי מטעמם שומרים לעצמם את הזכות לעדכן ו/או לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע תנאי שימוש אלו מעת לעת, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי מתנאי השימוש יחל מרגע פרסומו. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ובשירותיו ו/או בתכניו מעידה על הסכמתך להיות כפוף לכל התנאים והכללים האמורים במסמך זה ללא כל הסתייגות ו/או התנאה מצידך. אם אינך מסכים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.
1.4 תנאי שימוש אלו מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך יחולו על כל משתמשי האתר.
1.5 אתר זה נועד לשימוש פרטי ולמי שמלאו 18 שנים בלבד וכל שימוש מסחרי ו/או שימוש אחר למטרות כלשהן (בין בתמורה ובין לא) ללא קבלת הסכמתם מראש ובכתב של בעלי האתר הינו אסור.

2. קבלה והסכמה לתנאי שימוש באתר

2.1 עצם הגלישה באתר וצריכת שירותיו ותכניו משמעם קבלה והסכמה לכל התנאים הללו. בעצם גלישתך ו/או שימושך באופן כלשהו באתר הינך מקבל על עצמך ללא סייג את תוכנם של תנאי השימוש ושל מדיניות הפרטיות כמפורט להלן, הנך מסכים לכל ההתחייבויות שלהלן במלואם. במידה ואינך מסכים לתנאי שימוש ו/או חלקם ו/או במלואם ו/או להתחייבויות לאתר בחלקם ו/או במלואם, אנא אל תגלוש באתר ואל תעשה בו שימוש כלשהו.
2.2 הנהלת האתר או מי מטעמה רשאים לעדכן ולשנות תנאי השימוש באתר ו/או מידע ותוכן ו/או שינוי האתר בשלמותו ו/או עדכונים לאתר ו/או שינוי חלקי ו/או כללי לתקנון האתר. הנהלת האתר יכולה לשנות מעת לעת לפי שיקול דעתה את מראה האתר, מבנה האתר, השירותים הניתנים על ידי האתר, וכל היבט אחר כרוך באלו, וכל זאת ללא כל הודעה למשתמשי האתר או מי מטעמם על כך מראש ו/או ללא הסבר כלשהו מצד האתר.
2.3 הנהלת האתר לא תהיה אחראית על כל מידע ו/או פרסום ו/או המלצות ו/או מבצעים הן של האתר והן של משתמשי ולקוחות האתר, במישרין או בעקיפין, לרבות בשירותים באתר ו/או בשירותים כאמור באתרי תוכן ו/או אתרים אחרים אליהם תגיע על ידי שימוש באתר. אל המשתמש חלות החובות לבדיקה וסקר שוק מקביל לאתר.
2.4 באחריותך בלבד להתעדכן בכל השינויים שצוינו וכן בשימוש בתכני האתר וגלישה באתר. כמו כן, הנהלת האתר או מי מטעמה לא יהיו אחראים לטיב וזמינות הגלישה באתר ולא תהיה אחראית על תקלות כלשהן אתר והן למשתמשי האתר כתוצאה משימוש באתר.
2.5 הנך מסכים בזה כי לא תהיה לכך כמשתמש תביע ו/או טענה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות ו/או נזקים שהיו עקב השימוש באתר.
2.6 חל איסור לשימוש מסחרי כלשהו באתר. השימוש באתר הוא לצרכן פרטי בלבד, פניה למפרסם באתר ו/או לקבלן כלשהו באתר שלא לצורך פרטי אלא לצורך מסחרי אסורה בהחלט. כל הפרה של סעיף זה מהווה הפרה יסודית של תקנון זה, והדבר יגרור נקיטה בהליכים משפטיים כנגד המפר.
2.7 אסור במפורשות להשתמש באתר לצורך העברת חומר פרסומי כלשהו, לרבות מידע על בעלי מקצוע ו/או מידע על גולשים אחרים ו/או העברת תכנים כלשהם לצורך פרסום ו/או העברת הודעות טקסט ומדיה ו/או העברת דואר אלקטרוני כלשהו ו/או שליחה ו/או שידור של כל חומר שקרי ו/או פוגע ו/או מטעה ו/או חומר אשר נועד להערים ו/או להטעות על משתמש או על גוף כלשהו. כמו כן חל איסור מוחלט להתחזות לאדם אחר ו/או שירת קשר לגוף מסחרי ו/או לאדם מסוים ו/או פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר.
2.8 חל איסור מוחלט לאסוף מידע כלשהו, הן מודיעיני עסקי הן אישי למטרה כלשהי מכל משתמש באתר ו/או מקבלנים המפורסמים באתר ו/או מכל גוף מסחרי ו/או פרטי המופיעים באתר. כמו כן, חל איסור על הפצה ו/או שיווק ו/או מכירה ו/או שימוש ללא מטרות רווח ו/או כיוצא באלו בכל מידע המופיע באתר.
2.9 הנהלת האתר שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את שימוש משתמשי האתר ו/או
2.10 גולש יקר, למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מהאמור בתקנון ובתנאי שימוש שלהלן, במידה ותפר איזה מן התנאים הללו בפרט והתנאים בתקנון בכלל, הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך שהנהלת האתר ו/או מי מטעמה רשאים לנקוט בכל האמצעים הדרושים העומדים לרשותם לצורך נקיטת הליכים משפטיים ואחרים לרבות העברת המידע אודותיך לגופים צד שלישי לרבות המידע הקשור אליך שנמצא ברשותם.

3. יצירת קשר עם עסקים ועם האתר

3.1 באתר תוכלו למצוא בתי עסק שנותנים שירותים שונים. ניתן ליצור קשר עם בתי עסק המפורסמים באמצעות ספרי טלפון המופיעים ליד כל בית עסק (להלן: "בתי עסק" ). חלק ממספרי הטלפון המופיעים לבתי עסק הנם מספרי "מסכה" ונכללים בשירותי התוכן של האתר. חלק מהשיחות מוקלטות לצורך בקרה ושיפור איכות השירות הניתן ללקוחות האתר על ידי בעלי העסקים המופיעים באתר.
3.2 הנך כמשתמש באתר ובמספרי "מסכה", מסכים בזאת שלחברה תהיה רשות לשמור את המספר ממנו התקשרת ואת הקלטת השיחה לצורך מעקב ו/או הכנסת המספר וכל מידע נוסף שיהיה על המשתמש למאגר החברה ו/או יצירת דרכו קשר עם המשתמש וגם כל שימוש אחר לצרכי החברה כגון מתן שירותי דיוור יישיר , דברי פרסום, יצירת קשר וכד', וזאת למעט העברת הפרטים לצד ג' כלשהו. למען הסר ספק, המספרים המופיעים באתר הנם מספרים רגילים ולא מספרי "חינם", ועלות שיחה למספר כזה תהיה כעלות רגילה של חברה דרכה התקשרתם.
3.3 תוצאות חיפוש בתי עסק מוגבלים לבתי עסק המופיעים באתר, אין התוצאות מדויקות המתקבלות בעת חיפוש, ויופיעו תוצאות בקירוב עם כמה בתי עסק במקביל. עם תוצאות אלו תראו גם מידע נוסף כגון דירוג בעל העסקים, זמינות העסקים, חוות דעת, תמונות וכד'. מובהר בזאת שאין האתר מתחייב להצגה של חלק ו/או כלל המידע המוצג כמו גם אין האתר אחראי לקישור של משתמש האתר עם בעל עסק כלשהו.
3.4 האתר מאשר לבתי עסק הצגה ופרסום מבצעים ו/או הטבות ו/או הנחות הניתנים על ידי בית העסק (להלן: המבצעים"). המבצעים וכל הרשום לגביהם לרבות תוקפם, אופן מימושם, איכותם, התאמתם וצרכיהם, מפורסמים על ידי בתי העסק ובאחריותם בלבד. ולכן אין ולא תהיה לאתר כל אחריות בין במישרין ובין בעקיפין על הרשום והניתן על ידי בתי העסק ללקוחותיו. כמו כן, כל מתן שירות על ידי בית העסק יהיה באחריותו ותבוצע ישירות על ידיו, וזאת בכפוף לתנאי המבצע המוצגים על ידו.
3.5 כל המידע הפרסומי הניתן לגבי בתי העסק, לרבות סיווגם המקצועי, שנות וותק, ניסיון תעסוקתי, לקוחות, המלצות וכל מידע אחר המופיע על אותו בית עסק, הינו מידע באחריות בית העסק בלבד הניתן לאתר בשלמותו. למען הסר ספק, לא תהיה לאתר כל אחריות על המידע המופיע, ולכן על המשתמש אין להתייחס למידע כזה כמדויק וודאי, ובאחריותו לבדוק באופן עצמאי את אותו בית העסק בין אם דרך לקוחות העסק ובין אם באמצעים אחרים העומדים לרשותו.
3.6 האתר לא ישא בכל באחריות על בית עסק כלשהו המפורסם באתר לא בעניין מידע אודות בית העסק ולא בעניין הפרת עסקה ולא בעניין התחייבות כלשהי של בית העסק למשתמשי האתר. כמו כן, האתר לא יהיה צד בעניין בכל נושא שהוא בין בית עסק למשתמשי האתר.
3.7 באתר קיימים טפסים ליצירת קשר עם שדות למילוי פרטים הן למשתמש האתר והן לקבלנים חדשים הרוצים להירשם לאתר. הפרטים הללו יועברו למערכת האתר ולמנהלי החברה ודינם כדין כל מידע ו /או פרטים של המשתמשים והקבלנים המופיעים כאמור בסעיף 4.2 להלן. מובהר בזאת שהאתר אינו מתחייב כי הוא ו /או בית עסק כלשהו ייצרו קשר עם המשתמש בכל שלב שהוא. בנוסף מובהר כי לאתר תהיה זכות ושיקול דעת לשינוי כל מידע ו/או פרטים כלשהם הן בנוגע ליצירת עם העסקים ועם האתר והן בנוגע לכלל הפרטים לגבי עסקים המופיעים באתר.

4 בלוג, פורומים, תגובות, חוות דעת והמלצות באתר

4.1 באתר קיימים תכנים שונים בהם ניתן מידע שונה הן בנושאים מקצועיים והן בנושאי המלצות אישיות וחוות דעת אישיות, כאשר מקורם במשתמשי האתר ( להלן: "המלצות") ההמלצות יכללו ציון אשר יינתן על ידי גולשים רשומים לבית העסק במספר קריטריונים מוגדרים מראש וכן באמצעות מלל חופשי. הציון הכללי המשוקלל של כל ההמלצות יופיע לצד שורת פרטי העסק בתוצאות חיפוש. לרבות טקסטים, תמונות, גרפיקה או וידאו, עיצובים, איורים, בלוג, פורומים, תגובות, חוות דעת והמלצות ועוד (להלן: "התכנים").
4.2 באתר קיימים גם מאמרים ופוסטים הנכתבים על ידי בעלי מקצוע שונים ומאפשרים לך לקבל מידע בנושאים מגוונים (להלן: "מאמרים"). יחד עם זאת, המידע המופיע במאמרים הינו בגדר מידע כללי והסתמכותך עליו או על חלקים ממנו הינה באחריותך האישית בלבד, והאתר לא ישא בכל אחריות לנזק, להוצאה ו/או לחסרון כיס שיגרמו לך כתוצאה מכך.
4.3 תכנים וחומרים אלו מאפשרים החלפת מידע בין משתמשי האתר השונים. הם נועדו לספק מידע בלבד ואין לראותם כעצה ו/או המלצה ו/או חוות דעת מקצועית ו/או או תחליף להתייעצות עם מומחה. מטרתם היא לסייע לכם הגולשים להרחיב את הידע האישי שלכם בתחום הבניה והשיפוצים. לעיתים, התכנים מבטאים דעה אישית ו/או השקפתו של אדם יחיד.
4.4 הנך כמשתמש מתחייב בזאת שכל החומרים והתכנים אשר יועלו על ידך בין אם במישרין ובין אם בעקיפין הם תכנים מקוריים שלך ובידך הזכות אליהם ורישיון מתאים. כמו כן הנך מצהיר בזאת כי תכנים וחומרים אלו באחריותך הבלעדית וכל המידע הנו נכון ואינו מפר כל זכות של צד שלישי כלשהו. בנוסף הנך מתחייב כי לא תעשה באתר כל שימוש המנוגד לתנאים הכללים המופיעים במסמך תנאי שימוש זה וגם לכל דין או להוראות בכפוף לכל חוק ו/או תקנה מקומיים, ארציים או בינלאומיים והנך לבדך תהיה אחראי לכל מעשה ו/או מחדל אשר ייעשה באמצעותך ו/או חשבונך ו/או החומרה ו/או התוכנה שברשותך, ובכלל זה לתוכן המסרים ו\או הקבצים ו\או המידע שתעביר לשימוש באתר.
4.5 הנך מתחייב ומצהיר בזאת שלא לפרסם ו/או להעלות לאתר, בכל דרך שהיא, תכנים או חומרים שיש בהם משום פגיעה לרבות תכנים בלתי חוקיים ו/או שנועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או עלולים להוות הטעייה ו/או כל תוכן הידוע למשתמש כשקרי ו/או מטעה או מסולף בעלי אופי מיני בוטה ו/או מאיימים ו/או גזעניים ו/או שמטרתם סחיטה ו/או מוציאי לשון הרע ו/או בלתי מוסריים ו/או מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות ו/או פוגעים בפרטיות ו/או מזיקים ו/או פוגעים ו/או תוכן בעל אופי מעליב ו/או משמיץ ו/או טורדני ו/או פוגע ברגשות הציבור ו/או שעלול לפגוע בקבוצות אוכלוסיה כלשהי ו/או בזכויות יוצרים ו/או סימן מסחר ו/או מהוות פגיעה בשמו הטוב ו/או בפרטיותו של כל אדם ו/או גוף ו/או שמם הטוב ו/או פרטיותם ו/או רגשותיהם של מנהלי בעלי המקצוע, בעלי ומנהלי האתר והמשתתפים האחרים באתר
4.6 האתר לא ישא בכל אחריות כלשהי לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרת זכויות כלשהן. האתר אינו אחראי לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה לתכנים אשר הועלו ו/או נכתבו על-ידי משתמשי האתר. וזאת מבלי לגרוע מאחריות המשתמשים לתכנים שהועלו על ידם לאתר. ייתכן כי מסיבות שונות שאינן בשליטת האתר ייתכנו מצבים שלשינוי ו/או מחיקת תכנים המפורסמים באתר והאתר לא ישא בכל אחריות בנדון.
4.7 הנך מסכים כי לאתר הזכות המלאה להסיר ו/או לשנות כל תוכן ו/או מידע שהועלו לאתר לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא הסבר ו/או נימוק וללא מתן הודעה מראש לאף צד. התכנים והמידע המתפרסמים, הן מטעם בעלי המקצוע ו/או מטעם הגולשים ו/או מטעם האתר. האתר לא יהיה אחראי לתוכן או למהימנות כל תוכן המופיע ולא יישא באחריות כלשהי בקשר אליהם. כמו גם, האתר רשאי לסרב לפרסם תכנים כלשהם, בכל מצב שהוא וזאת גם מבלי הסבר ו/או נימוק ו/או מתן הודעה מוקדמת כלשהי מראש. כמו כן, בתור משתמש באתר הנך מסכים כי האתר יבצע מעת לעת בדיקות שגרתיות של אמינות ההמלצות, סקרים טלפוניים, ובכל בדיקה שהיא שיעלה על דעתם של מנהלי האתר גם עימך כמשתמש האתר, וזאת בכדי לוודא אמינות חוות דעת ושירותים הניתנים למשתמשי האתר. כמו כן, האתר רשאי לדרוש מכל משתמש באתר לרבות קבלנים, בתי עסק משניים, מפרסמים אחרים, לקוחות וממליצים, אשר פרסמו ו/או קיבלו שירותים ו/או שימוש כלשהו באתר, ראיות ואסמכתאות בכתב המוכיחות כי הוא אכן קיבל את השירות ו/או המוצר ו/או השירות דרך האתר.
4.8 על כל משתמש באתר לעשות בדיקה וסקר שוק עצמאית כמו גם עצה, טיפ, חוות דעת או כל מידע אחר שקיבל אודות המפרסמים באתר.. האתר רשאי לשנות לבטל להחליף את בלוג ו/או פורומים ו/או תגובות ו/או חוות דעת ו/או המלצות באתר, את מראם, מבנם, וזמינותם של כל המידע שבהם וגם באם לפרסם או לא. או להסירן  והכול ללא הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט
4.9 במידה וייתכן שהתכנים אשר מתפרסמים באתר אינם אמיתיים ו/או מדויקים ו/או נכונים, במלואם או בחלקם. האתר אינו אחראי לכל נזק, הפסד, חסרון כיס או הוצאה שייגרמו לך אם תפעל על בסיס המידע, התכנים המפורסמים וכל הסתמכות עליהם הינה באחריות המשתמש בלבד. כמו כן, כל האתר לרבות כל התכנים בו חשוף לכלל גולשי הרשת. האתר לא ישא בכל אחריות כלפי משתמשי האתר לכל תגובה ו/או תוצאה מכך.
4.10 במידה והנך סבור כי תוכן שהתפרסם באתר פוגע או מפר אחת מהזכויות שלך, הנך מוזמן ליצור קשר עם האתר באמצעות "צור קשר" בדף הבית של האתר, ולפרט את הבעיה. והאתר יפעל כמיטב יכולתו לשם בדיקה וטיפול בפניה באופן רלוונטי. אך זאת מבלי מתן אחריות מטעם האתר מבלי לגרוע מזכויותיו של האתר לכל האמור בתקנון זה.

5. הגבלת האחריות כללית של האתר או מי מטעמו

5.1 בתור משתמש האתר בכל צורה שהיא, הנך מצהיר ומסכים בזאת שכל שימוש ו/או ביצוע פעולות ו/או שימוש בתכנים ומדיה ו/או קבלת שירותים ובדיקתם בין אם של האתר ובין עם בתי עסק המפורסמים באתר וכיוצ"ב, יהיה באחריותך בלבד. ידוע לך שהאתר או מי מטעמו, לא ישא בכל נזק הן כלכלי הן פיזי והן נפשי ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או אי-נוחות ו/או עוגמת נפש ו/או אחריות ו/או לא ישמש כביטוח ו/או וכיוצא באלו ו/או לא יהיה צד כלשהו בכל דבר שהוא בינך לבין מי שקשור ו/או משתמש באתר בין אם אדם פרטי ובין עם בית עסק, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין. בנוסף, אין האתר מציע להסתמך על תכנים המופיעים באתר ו/או מדיה אחרת ו/או מוצרים ו/או דעות ו/או המלצות ו/או חוות הדעת ו/או עמדות ו/או שירותים ו/או פרסומות המוצגים באתר ו/או באתרים אליהם קושרת דרך האתר. אין האתר אחראי לדיוקם ו/או לנכונותם של כל אלו וההסתמכות עליהם הינה באחריותך בלבד.
5.2 האתר או מי מטעמו לא ישא בכל אחריות כלפי בתי העסק ו/או משתמשי האתר, בעניין התגובות ו/או חוות דעת ו/או המלצות אשר יתקבלו בנוגע לכל משתמש באתר. כמו כן, האתר או מי מטעמו לא ישא בכל אחריות ו/או בכל תוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שיגרם למשתמשי האתר ו/או לרכושם בעקבות הנ"ל. בנוסף, לא ישא האתר או מי מטעמו בכל אחריות לשימושם של צדדים שלישיים בחומרים המועלים על ידי משתמשי האתר.
5.3 האתר או מי מטעמו לא מתחייב בשמירה ו/או בגיבוי של תכנים ו/או מדיה ו/או מידע הנמצאים באתר ו/או אצל מנהליו ומפעיליו של האתר, כולו או חלקו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, האתר לא חייב בהצגתו של תוכנן ו/או מדיה ו/או פרטים כלשהם על מי ומה שלא יהיו, בין אם בסיבה ובין אם לא. למען הסר ספק יובהר, כי האתר ו/או מפעיליו ומנהליו רשאים לעשות באתר כל פעולה שהיא, לרבות אך לא רק, שינוי ו/או השבתה ו/או מחיקה של כל דבר שהוא, לכל צורך שהוא וללא התרעה כלשהי על כך מראש לכל צד שהוא. כמו כן, האתר לא יהיה אחראי לכישלון באחסון ו/או אובדן ו/או כשלון בקבלה ו/או כשלון בשיגור ו/או תזמון השיגור ו/או תזמון הקבלה של תכנים ומדיה ו/או הודעות דואר אלקטרוני ו/או פקסים וכל מידע אחר המועבר באמצעות האתר ו/או מי מטעמו במישרין ו/או בעקיפין, ולא ישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכך לכל צד שהוא.
5.4 אין האתר אחראי לתוצאות שייגרמו למשתמשי האתר ו/או לרכושם ו/או לכל צד שלישי ו/או לרכושו בשל שימוש בתכנים הנמצאים באתר על ידי כל הצדדים, לרבות, אך לא רק, על ידי פורצי מחשב ("האקרים") נגיפי מחשב ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר ו/או תוכנה ו/או מידע שהורד ו/או הושג על ידי משתמשים בדרך כלשהי תוך שימושם באתר ו/או בקישורים הנמצאים באתר. החברה אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה לתכנים אשר הועלו על-ידי המשתמשים לאתר ו/או נכתבו על-ידי משתמשים במסגרת חוות דעת ו/או המלצות באתר.
5.5 האתר או מי מטעמו לא יהיו אחראים לכל תקינות האתר בחלקו או במלואו ולא ישאו בכל אחריות לנזק כלשהו ו/או הפסד כלשהו בגין חוסר התאמת האתר למחשבם האישי ו/או בגין תקלות ו/או נזקים ו/או או כשלים בתוכנה ו/או בחומרה ו/או בשרת ו/או בכל שירות הניתן על ידי צדדים שלישיים הן מקבלי השירות באתר והן אם נותני השירות לאתר. כמו כן, מובהר בזאת שקיים סיכוי ו/או סיכון של חדירה על ידי גופים זרים למאגרי המידע של האתר, לרבות אך לא רק ביצוע פעולות שונות בחשבוני ללא הסכמתי ו/או על ידי מי שלא הורשה לכך על ידי.
5.6 זמינות האתר לזמינות השירותים האתר או מי מטעמו לא מתחייב ולא אחראי לכל זמינות ומתן שירות על ידי האתר ודרך האתר. כמו כן, לא יהיה האתר לקיומו ולניהולו התקין של האתר. האתר או מי מטעמו מסיר מעצמו כל אחריות לכל הפרעה ו/או פגיעה ו/או גישה דרך האתר למשתמשי האתר ו/או מפני נזקים ו/או תקלות ו/או, קלקולים ו/או כשלים כלשהם, כל אלו הן בתוכנה הן בחומרה והן בתקשורת.
5.7 מנהלי האתר ו/או מי מטעמם ו/או צדדים שלישיים המפעילים שירות כלשהו אינם אחראים באופן כלשהו אם במישרין ואם בעקיפין לעצם גלישתך באתר ו/או שימושך באופן כלשהו באתר ו/או לכל תוצאה שהיא אשר תגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור ו/או בקשר לכך. ורק אליך חלה האחריות להתעדכנות בשינויי התכנים והחומרים המוזכרים קודם באתר. החברה ו/או ספקיה רשאים לערוך שיפורים ו/או שינויים בשירות ובמידע בכל עת לפי שיקול דעתם הבלעדית ובלא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו ו/או מראהו ו/או את זמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, לבעלי החברה יש רשות בלתי חוזרת ובלעדית להעברת החזקתו של האתר לבעלות אחרת בין אם בתשלום ובין אם לא ובכל תנאי שהוא שיראה לנכון לבעלי החברה בלבד, ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בקשר לכך.
5.8 הנך מסכים ומצהיר בזאת שלא תהיה זכאי לכל דבר שהוא בכל מקרה שהוא מצד האתר, ולא תהיה לך כל טענה ו/או עילה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מי מטעמו, לרבות צדדים שלישיים כלשהם הנותנים ו/או מקבלים שירות כלשהו ו/או עובדים בצורה כלשהי לאתר ו/או למי מטעמו. בנוסף הנך מסכים שלא תהיה זכאי לכל סעד בכל צורה שהיא עקב תוצאה כלשהי אשר תגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהו בין אם מטעמך ובין אם לא, כתוצאה משימושך ו/או גלישתך באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל פעולה שהיא מצד מנהלי ומפעילי האתר, לא תתפרש כהצעה כלשהי לשיתוף ו/או הבעת דעה ו/או הצעה ו/או הבעת תמיכה ו/או עידוד ו/או מתן חסות ו/או קבלת אחריות ו/או הסכמה לכל דבר שהוא ו/או המלצה ו/או מחווה בעניין כלשהו וכל דבר אחר שלא הוזכר בסעיף זה.
5.9 כמו כן, הינך מתחייב בזאת באופן בלתי חוזר לפצות את האתר ו/או מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל חבות ו/או נזק ו/או הוצאה (לרבות שכר טרחת עורך דין ו /או הוצאות משפטיות) ו/או הפסד שייגרמו להם כתוצאה מתביעתך ו/או תביעתו של צד שלישי כנגד מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם כל אחד מהמקרים ו/או האירועים המפורטים לעיל. אין בפיצוי כאמור לעיל כדי לגרוע מהסעדים העומדים לרשות מנהלי האתר ו/או מי מטעמם לפי כל דין. הנך מתחייב לשפות ולפצות את האתר, אתרים מקושרים שלו, בתי עסק מופיעים באתר, מעסיקים ומועסקים שלה, על פי דרישתם הראשונה בגין כל דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות הוצאות כלשהן שנבעו ו/או נובעות ו/או ינבעו כתוצאה מהשימוש שלך בשירות ו/או מהפרת תנאי מתנאי השימוש האמורים לעיל ולהלן ו/או הפרת  ו/או פגיעת בזכויות הקניין רוחני ו/או כל זכות אחרת של אדם ו/או ישות אחרת כלשהי על ידך או על ידי משתמש אחר הפועל באמצעות מחשבך ו/או בשימוש בסיסמתך.

6. אופי, הסרה והגבלה של התכנים באתר

בתור משתמש באתר בין אם אדם פרטי ובין אם בית עסק ובין אם מפרסם כלשהו, הנך מסכים באופן מפורש, כי האתר לא יהיה אחראי בכל דרך שהיא לתוכן המוצג ולתוכן המסרים אשר יועברו על ידי משתמשי האתר, לרבות התכנים אשר מתפרסמים בהמלצות ו/או בחוות דעת ו/או במאמרים ו/או בכל מדיה אחרת המוצגת באתר  ו/או הכלולים בהם.  ייתכן שהתכנים אשר מתפרסמים אינם נכונים ו/או מדויקים ו/או אמיתיים, במלואם או בחלקם. למען הסר ספק, כי התכנים שאותם הנך מוסר לפרסום ו/או מפרסם באתר יהיו באחריותך בלבד ושהינם נכונים ואינם פוגעים בזכויות צד ג' כלשהו וכי הם יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט והסלולר. האתר אינו אחראי לתגובות אותן תקבל ו/או לכל נזק שייגרם לך, לרכושך ולכל צד שלישי כתוצאה מהתכנים שבחרת לפרסם והינך אחראי לכל תביעה ו/או דרישה בגין טענה של הטעייה ו/או גניבת עין , פגיעה בזכויות צד ג' כלשהן מצידך בגין הפרסום שלך באתר.

7. הגנת על הפרטיות ו/או על בטיחות והשימוש במידע

לא האתר ולא מי מטעמו יהיה אחראי לנזק כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו עקב החשיפה למידע העלול להיות באתר ו/או בקישורים לאתר, ומנהל האתר מסיר כל אחריות על התוכן ו/או המידע של כל אתר מקושר אחר ו/או הנכלל בכל תוצאות חיפוש ו/או של כל משתמש למידע שייתכן והמשתמש ימצאם כבלתי הולמים את צרכיו ו/או שהוא מתנגד לתוכנם ו/או שהוא סבור כי הם מקוממים ו/או מרגיזים ו/או בלתי הולמים ו/או בלתי מוסריים.

8. שימושים אסורים באתר ופיצוי

8.1 בתור משתמש האתר הנך מצהיר, מסכים ומתחייב בזאת לעשות באתר שימוש אישי בלבד, ולא שימוש מסחרי כלשהו. בנוסף, לא לעשות שימוש בתכנים ובמידע כלשהו המוצג באתר, לרבות מדיה כתובה, מדיה מצולמת, מספרי טלפון כלשהם באתר, וכלל התכנים אשר לשימוש מסחרי,פרסומת או שידול לרכישת  מוצרים או שירותים. וגם לא להעביר בשום דרך שהיא את המידע והתכנים המוצגים באתר לאף צד ג' כלשהו.
8.2 בתור משתמש האתר הנך מצהיר, מסכים ומתחייב בזאת לפצות ולשפות את האתר, עובדיה ו/או מי מטעמה כנגד כל תביעה או דרישה, שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות, ככל שיהיו כאלה, הנובעות משימוש שתעשה באתר, לרבות שימוש בתכנים המופיעים באתר או באתרים מקושרים או שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, או הנובעות מתוצאותיו של שימוש שנוגד את תקנון האתר.

9. פרסומים של צדדים שלישיים ו/או קישורים (לינקים) לאתרים אחרים

9.1 באתר קיים מידע המוצג על ידי קישוריות (לינקים) למפרסמים, מציעי שירותים ולאתרים אחרים צדדיים כלשהם, אשר אינם קשורים באופן כלשהו לאתר ו/או ולמי מטעמו. ולכן, האתר ו/או מי מטעמו אינו נושא כל אחריות בין אם במישרין ובן אם בעקיפין בקשר לאותם מפרסמים ואתרים אחרים אליהם מעביר הקישור, לרבות אתרי מכירות ו/או ספקים המציעים למשתמש מוצרים ו/או שירותים (להלן – "צדדים שלישיים").
9.2 למען הסר ספק, תכנים כלשהם המוצגים באתר שהנם של צדדים שלישיים ו/או שמקורם בצדדים שלישיים, לרבות תכנים של אתרי חנויות, מבצעים, פרטיים ומכירות המוצגים באתר ו/או תכנים אשר עלו כתוצאות מחיפוש באתר, אינם בבעלותו של האתר, אינם מופעלים על ידו, אינם באחריותו, והנם באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים שמטעמם הם הועלו. ולכן, אין לאתר כל אחריות על יהיו תקינותם של קישורים ועל הובלתם את המשתמש לאתר ו/או לערוץ מדיה פעיל.
9.3 מובהר בזאת שלא חלה על האתר כל אחריות לבדוק ולדעת לעניין קיומם ו/או אמיתיותם ו/או נכונותם ו/או יושרם ו/או סודיותם ו/או מדיניותם של כל אותם צדדים שלישיים. הנך מסכים בזאת שכל חשיפה לפרטיך באותם קישורים ו/או צדדים שלישיים, היא באחריותך בלבד. והאתר או מי מטעמו לא ישא בכל אחריות לגבי התכנים המופיעים בהם, לתנאי השימוש של אותם אתרים, למדיניות הפרטיות שלהם ו/או לכל דבר אחר בקשר לאותם אתרים על אחריותך בלבד לבדוק את תנאי שימוש של אותם אתרים, וגם כל נזק שיגרם לכך כתוצאה משימוש באותם אתרים.

10. זכויות יוצרים וקניין רוחני

10.1 באתר מוצגים תכנים ומדיה שונה ומסוגים שונים לרבות שם האתר, טקסטים שונים, איורים, צילומים, סימני מסחר כמו "סלוגנים" ו"לוגואים", גרפיקה, עיצוב, תכנון האתר, מידע הנמצא באתר וכל חומר אחר הנמצא באתר, השייכת לאתר בלבד. ולכן, חל איסור מוחלט לשימוש כלשהו הן אישי והן מסחרי והן העברתם לצד שלישי כלשהו. כמו כן, חל איסור מוחלט להעתקתם ו/או תרגומם ו/או הפצתם ו/או לשדרם ו/או מכירתם ו/או פרסומם ו/או להדפיסם ו/או להקליטם ו/או להעתיקם ידנית ו/או לבצע שינויים כלשהם של תכנים ומדיה אלו ברשת ו/או באמצעי תקשורת דיגיטאליים ו/או בכל מדיה אחרת. בכלל זה, כל שינוי בתכני האתר ו/או במידע כלשהו המצוי באתר הינו אסור בהחלט.
10.2 האתר מכבד זכויות יוצרים של צדדים שלישיים ולכן, תכנים ומדיה במוצגים באתר השייכים לצדדים שלישיים, הוצבו באתר באישורם ובהסכמתם של בעלי תכנים אלו. למרות האמור לעיל, בשימושך באתר הנך מסכים ומאשר ומקנה לאתר ו/או מי מטעמו זכות ורישיון-חינם, בלתי מוגבל בזמן וכלל עולמי, להשתמש בכל התכנים והמדיה שאתה מעלה לאתר הן במישרין והן בעקיפין, לרבות שימוש אישי ו/או מסחרי ו/או העברתם לצד שלישי כלשהו ו/או העתקתם ו/או תרגומם ו/או הפצתם ו/או שידורם ו/או מכירתם ו/או פרסומם ו/או הדפסתם ו/או הקליטם ו/או העתקתם ידנית ו/או ביצוע שינויים כלשהם של תכנים ומדיה אלו ברשת ו/או באמצעי תקשורת דיגיטאליים ו/או בכל מדיה אחרת. בנוסף, הנך מוותר על זכותך בעניין קניין רוחני לרבות זכויות היוצרים בתכנים אלו. כל שימוש במידה ו/או בתכנים אלו, נתון לשיקול דעתם הבלעדי של מנהלי ומפעילי האתר וללא כל צורך בקבלת אישור כלשהו מטעם משתמשי האתר, ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או זיכוי של כל תמורה בגין שימוש האתר בתכנים אלו.

10.3 הנך מצהיר ומסכים בזאת שלא תעשה כל שימוש אסור בתכנים של האתר כמו גם באתר עצמו, לרבות אלו המוצגים בסעיף 11.1, מבלי לקבל לכך הסכמה כתובה וחתומה במפורש ממנהלי האתר. הינך מתחייב ומצהיר כי הנך בעל מלוא זכויות היוצרים והזכויות המוסריים בתכנים אשר מועלים על ידך לאתר וכי אין בפרסום התכנים על ידך משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים כלשהם על פי חוק.

10.4 למען הסר ספק, מובהר בזאת שאין האתר ו/או מי מטעמו אחראי לכך שתכנים הכלולים באתר אשר מועלים על-ידי משתמשים לא יפרו זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני כלשהן ו/או זכויות אחרות של צד שלישי כלשהו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, וללא כל התחייבות מצד האתר ו/או מי מטעמו, כל פניה של משתמש האתר בעניין חשד להפרת זכויות יוצרים כלשהן, ייבדק ויטופל בדרך המקובלת ולפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר ו/או מי מטעמו.

11. מחירונים ומחירים מומלצים באתר

באתר תמצאו מחירים ומחירונים לחלק מעבודות ו/או שירותים הניתנים על ידי בעלי מקצוע ומפרסמים אחרים באתר. למען הסר ספק, מחירים ומחירונים אלו הם בגדר המלצה בלבד, ואין אף בעל מקצוע ו/או בית עסק מחויב למחירים הללו. כמו כן, אין אליך להסתמך על מחירים מוצגים ורק אליך חלה האחריות לשימוש ו/או לבדיקה ו/או סקר שוק בטרם הזמנת מוצרים ו/או שירותים כלשהם מכל בית עסק המופיע באתר. כל הצגת המחירונים ו/או מידע אחר בעניין מחירים, נתון לשיקול דעת האתר בלבד וללא כל התחייבות מצד האתר להצגת ו/או שינויים ו/או מקורותם ו/או הצגתם. אין האתר ממליץ ו/או משקף באמצעות מחירונים אלו מחירי שוק ו/או ממוצע מחירים כלשהם, ויתכן מצב שהמחירים בשוק יהיו נמוכים ו/רו גבוהים ביחסים שונים מהמחירים המוצגים באתר. כאמור האתר לא יהיה אחראי לא במישרין ולא בעקיפין לטעויות ו/או אי-דיוק /ואו נכונות ו/או נזק שיגרם למשתמש שיגרם כתוצאה משימוש בנתונים אלו.

12. הדין החל וסמכות שיפוט

בכל עניין של מחלוקת ו/או סכסוך ו/או כל עניין אחר, על האתר יחולו רק דיני מדינת ישראל. השימוש בו, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ועל כל הנוגע לאיזה מהם לרבות פרשנותם, ו/או שאלה משפטית הקשורה באתר ו/או בעליו ו/או מנהליו ו/או כל בשימוש בו, בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.

13. שונות

13.1 האתר ו/או מי מטעמו את הזכות הבלעדית לעניין הפעלתו של האתר בשלמותו וזאת בשיקול דעתם הבלעדי של מפעילי ומנהלי האתר בלבד. כמו כן, ביד האתר ההחלטה לעניין חלקם או כולם של פרסום ו/או שינוי ו/או הכנסה ו/או הורדה של בתי עסק ו/או שירותים ו/או ככל המדיה ו/או כלל התכנים ו/או אחרות ו/או כל משתמש אחר באתר.
13.2 האתר משאיר לעצמו את הזכות לחסום ו/או למונע ו/או לשנות גישתם ו/או שימושם של משתמשים כלשהם באתר. כמו כן, האתר משאיר לעמו את הזכות לנקוט בהליכים משפטיים כנגד כל המפר תקנון זה ו/או חוקי מדינת ישראל ו/או הוראות כל דין אחר אשר יהיה כתוצאה של שימוש לרעה באתר ו/או בחלק מחלקיו ו/או בשירותיו. כל זאת, מבלי הצורך בהתרעה כלשהי מראש לכל צד שהוא מצד האתר.
13.3 האתר רשאי לשנות כל דבר באתר ובשימושו בכל עת שיחפוץ, לרבות אך לא רק, שינוי תכנים, שינוי תקנון, שינוי הצטרפות, שינוי תנאי שימוש, שינוי אחריות, הפעלת האתר זמנית ו/או תמידית וכל שינוי אחר שיבוא על דעת מפעילי ומנהלי האתר. בנוסף, אין האתר אחראי לשמירה הן חלקית והן מלאה של מדיה ו/או תכנים כלשהם למישהו. כל האמור בסעיף זה יהיה מבלי הצורך בהתרעה כלשהי מראש לכל צד שהוא מצד האתר.
13.4 בנוסף לאמור להלן, הנך מצהיר ומתחייב בזאת שלא תתחזה לאדם ו/או לגוף כלשהו ו/או לא תציג ממצאים וחומרים שקריים ו/או כוזבים, לא תעשה שימוש לרעה בכל בעל עניין לא מקצועי ולא תעשה כל הטעיה של מישהו במשהו, וכל אלו או חלקם במישרין ו/או בעקיפין. לא תפיץ כל חומר מנוגד לחוק מדינת ישראל, ולא תעשה כל פעולה המנוגדת לחוק כאמור. לא תעשה כל ניסיון בהעתקה ו/או פריצה ו/או שינוי ו/או ביצוע פעולות הנדסה כלשהן כולל תכני האתר כמו גם בכל משתמשיו. לא תעשה שימוש בכל תוכנה ו/או רובוט ו/או מנוע אחזור וחיפוש מידע ו/או או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לעשות שימוש כלשהו במבנה מאגר הנתונים והתוכנה באתר זה. לא תפלה אדם כלשהו על בסיס מין גיל, לאום, גזע, דת, העדפה מינית או כל דבר אחר. לא תאסוף מידע כלשהו אודות גוף או אדם או מפרסם כלשהו, לרבות הטרדה, אגירת מידע אישי, ביסוס מאגרי נתונים, ביצוע סטטיסטיקה ופעולות חשבוניות אחרות ו/או כל דבר אחר לשם מטרות כלכליות ו/או בלתי חוקיות הפוגע בפרט.

 יצירת קשר

במידה והנך רוצה ליצור קשר עם מפעילי האתר לרשותך כמה אפשרויות :
1. פניה באמצעות דוא"ל: AtarHakablanim@gmail.com
2. פניה באמצעות לשונית "צור קשר"